เส้นทางของผู้นำ คือ การพัฒนา เริ่มต้นที่ “ตนเอง” พร้อมไปกับ “ทีมงาน”
รู้เขา รู้เรา คือ จุดเริ่มต้นของชัยชนะ
รู้จักตนเองและทีมงานด้วย GeniusX ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนามันสมองขององค์กร
“Business Transformation
เปลี่ยนแปลงธุรกิจธุรกิจด้วยสมองที่เปี่ยม ด้วยอัจฉริยะภาพของคุณ”
GeniusX
Your Genius can be UP-SKILLED
หลักสูตร GeniusX Brain Skill for Future Business

ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้บริหารให้สามารถอ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น และมองเห็นลูกค้า ด้วยหลักการ GeniusX ที่จะพัฒนาศักยภาพสมองให้มองเห็นอนาคต (Brain Skill) เปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้คิดกว้างไกล คิดสร้างสรรค์ และนำพาองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอาชนะทุกการ Disrupt ด้วยสุดยอดทักษะแห่งอนาคต

GeniusX  หลักสูตรที่สอนให้คุณพัฒนาศักยภาพและทักษะแห่งสมอง (Brain Skill) และสติปัญญา เพื่อให้ผู้นำองค์กรมองเห็นอนาคต เปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้คิดกว้างไกล คิดสร้างสรรค์ และนำพาองค์กรข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลง และเอาชนะทุก Disrupt ด้วยสุดยอดทักษะแห่งอนาคต
“ Brain Skill for Future Business ”

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง @UTCC

TEPCoT
ToPCATS
TEPCIAN

ติดต่อหลักสูตร

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Tel : 02-697-6862 , 088-555-2455 , 088-555-2466
Website : http://geniusx.utcc.ac.th